Adatvédelmi nyilatkozat

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ és Általános jogi közlemény

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ és jogi közlemény

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat)

tartalmazza a www.parfumdetoi.eu webáruházban megvásárolható

termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások

nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett,

személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat,

valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen

Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán.

A webáruház üzemeltetője(Pál Tamás Antal e.v.) fenntartja magának a jogot

jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve

kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak

olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű,

kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését. Az üzemeletető elkötelezett

a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása

irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban

semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Pál Tamás Antal e.v.

(adatkezelő, továbbiakban: www.parfumdetoi.eu) az általa forgalmazott

termékek értékesítésére használt webáruház használata során

(www.parfumdetoi.eu), amelyet a http://www.parfumdetoi.eu honlapon (a Honlap)

üzemeltet, valamint a Webshop hírlevelére történő feliratkozás során és

azt követően a Honlapon böngészők és a vásárlók (Felhasználó)

személyes adatainak védelmére vonatkozóan tájékoztatást adjon.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az

érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző

ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott

kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen

beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy

egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt

az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen

gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,

DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a

helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének

végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől

és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot

az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve

a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását

végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos

az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelő

A személyes adatok kezelője: Pál Tamás Antal e.v. AAM 
Székhely: 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc u. 106

Levelezési cím: 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc u. 106

Telefon: +36307970695

E-mail: info@parfumdetoi.eu

 

További adatfeldolgozó/kezelő aki a könyvelésünket végzi:

Naprakész könyvelőiroda, 

9700 Szombathely, Kiskar u. 1. 2. em. 11.
Telefon/fax: 94/335-503
Mobil: 20/96-95-868
E-mail: varga.tanacsado@upcmail.hu

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1/767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu


Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1/803-6300

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu

 

www.parfumdetoi.eu parfüm shop adatkezelő tevékenységét a személyes adatok védelméről

és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a

Magyarországon az 1998. évi VI. törvény szabályozásainak megfelelően végzi.

 

www.parfumdetoi.eu parfüm shop a hivatkozott törvényekben leírtaknak megfelelően kötelezettséget

vállal arra, hogy felhasználóinak bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos,

figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben a személyes adatokat kizárólag akkor tárolja,

ha az érintett személy ahhoz hozzájárul.

 

www.parfumdetoi.eu parfüm shop vállalja, hogy az adatokat csak meghatározott és törvényes

célokra tárolja, attól eltérő módon nem használja fel; az adatok tárolásuk céljával arányban állnak,

annak megfelelnek.

 

www.parfumdetoi.eu parfüm shop mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések

megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat harmadik fél számára semmilyen

körülmények között nem adja ki, valamint nem teszi közzé. Kivéve a szerződés teljesítésekor

(szállítási) alvállalkozónkat. A www.parfumdetoi.eu parfüm shop adatvédelmi kötelezettségei a hozzá

beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak.

A vásárló által a regisztrációkor megadott e-mail címeket kizárólag a www.parfumdetoi.eu 

parfüm shop-al kapcsolatos tájékozató-anyagok eljuttatására használjuk, melyet a vásárlók

regisztrációjukkal elfogadtak.


Kezelt személyes adatok

A webáruház használata és hírlevélre történő feliratkozás során valamint azt

követően a Felhasználó az alábbi adatokat bocsátja a Társaság rendelkezésére:

a Felhasználó vezetékneve, keresztneve, email címe, jelszava, szállítási címe,

számlázási címe, telefonszáma, törzsvásárlói kódja.  Amennyiben a felhasználó a

webáruház használata során a vételár fizetését átutalás útján teljesíti, úgy a Társaság

birtokába kerül a Felhasználó bankszámlaszámának is. 

A Webshop szervere egyes esetekben automatikusan regisztrálja a Felhasználóinak,

illetve az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és

böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag

összesített és feldolgozott formában hasznosítja a Webshop, szolgáltatásai esetleges

hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

A Webshop megfelelő technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a nyilvántartásában

tárolt adatok a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen

formában ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználókhoz rendelhetők.

A Webshop egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek

el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k a Felhasználók azonosításának célját szolgálják.

A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Webshop szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

Kivételt képez ez alól, ha a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek

ellenkezőjéről, ez esetben bizonyos szolgáltatások használatához a böngészőben a cookie-k

használatát engedélyezni kell, enélkül az adott szolgáltatás működésképtelen.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a www.parfumdetoi.eu alatt elérhető webáruház

szolgáltatások nyújtásának biztosítása, felhasználókkal illetve vásárlókkal való kapcsolattartás,

a vásárlók azonosítása a megrendelések teljesítése, a vásárolt termék vásárló

részére történő kézbesítése, a vásárlásról történő számla kiállítása, a szerződés

létrehozása, a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés célja tovább a hírlevélre feliratkozott Felhasználók rendszeres értesítése a

Webshop által forgalmazott termékekről és a termékek reklámozása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Webshop internetes oldalain

keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak

és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai

fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás

igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat Webshop felhasználhatja arra,

hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a

Webshop weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az

érintett önkéntes hozzájárulása.

A böngésző a Honlapra történő belépéssel, a vendégként történő vásárlás esetén a

személyes adatok megadásával és a megrendeléssel, regisztrált felhasználó a

személyes adatok megadásával és a honlapra történő regisztrálással valamint a

hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott

személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, a Felhasználó

által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából a Webshop kezelje és feldolgozza.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelést a Webshop az adatkezelés fent leírt céljának megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig folytatja.

Amennyiben a Felhasználó kéri, hogy személyes adatai kerüljenek törlésre, a

kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a személyes adatokat

a Webshop törli. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy amennyiben kérésére

a személyes adatok törlésre kerülnek, úgy a törlést követően bizonyos esetekben

a Webshop által biztosított szolgáltatásokat nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni.

 

A személyes adat törlése iránti kérelmet a Webshop levelezési címére küldött ajánlott vagy

tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@parfumdetoi.eu címre küldött e-mailben

tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Webshop kezelője

csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált vagy a vásárlás során

megadott e-mail címéről küldik.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok

a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából

indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Webshop biztosítja, hogy ezen,

automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény

által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes

adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról

leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, a leiratkozás

lehetősége kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását

bármikor kérheti írásban az info@parfumdetoi.eu e-mail címen.

Az adattovábbítás lehetőség

A felhasználó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásával egyben ahhoz is

hozzájárul, hogy az adatai a jelen tájékoztató szerinti továbbításra kerüljenek.

Az önkéntesen megadott személyes adatok közül a vezetéknév, a keresztnév,

a szállítási cím, a számlázási cím és a telefonszám a megrendelések teljesítése céljából

a Foxpost, MPL, és Sprinter részére kerülnek továbbításra.

A megadott adatokat ezen felül harmadik személyek felé – a jogszabályban

meghatározott eseteken és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes

hozzájárulásában foglaltakon túl – a Webshop nem továbbítja.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A Felhasználó bármikor kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes

adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes

adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a Webshop

levelezési címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az

info@parfumdetoi.eu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek,

ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira,

azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges

adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,

valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból

kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatását az adatkezelő

csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő

személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot a Webshop törli, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri,

az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy

az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság

vagy az Adatvédelmi Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené

az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a 
  2. Webshop vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, 
  3. adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
  4. szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  5. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
  6. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  7. c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Ha a Webshop a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést

- beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti,

és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó

személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási

jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó

adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére,

ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel,

hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a

bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,

a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés,

zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő

tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV.

tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal

kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím:

1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel,

észrevétellel ezen túlmenően kereshető az adatkezelő info@parfumdetoi.eu e-mail címen.

 

Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban leírtaktól

eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy

hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik

kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó

e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott

e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel

egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű

felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

A felhasználó személyes adatait a Webshop bizalmasan kezeli és felelősséget

vállal azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes

mértékben megfelelünk. Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok,

így az Info. tv-t és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben

vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi

tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen

változásoknak megfelelően módosítsa. Az Adatvédelmi tájékoztató egyes

verziói közül mindenkor a http://www.parfumdetoi.eu weboldalon megjelenített

változat tekintendő hatályosnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatai valódiságáért Ön felel,

valótlan adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

 

Adatkezelési alapelvek

 

Az üzemeltető(Pál Tamás Antal e.v.) számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme,

kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági,

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat

, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes

beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

így különösen az alábbiakkal:

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az
Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi 
feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. 
évi CXIX. törvény.

  
A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat

nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés

elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a

vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült

statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól

megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható

az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más

forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba

(külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók

adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket

az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre

vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot

(a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre

vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti

szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre

vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

 

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi

felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes

adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás

látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem

fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési,

adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb

30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

 

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből

bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs

rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban

technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági

statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az

üzemeltető(Pál Tamás Antal e.v.) nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Vásárló regisztráció

 

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás

alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és

szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi

belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is.

A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során

a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan

harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az

Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai

jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető(Pál Tamás

Antal e.v.) kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor

lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető,

hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

 

Hírlevél igénylés

 

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél.

Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél

boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét.

A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető(Pál Tamás Antal e.v.)

hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

 

Vélemény írása

 

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb

fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben

a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név,

az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül,

így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

 

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL

KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és

számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy

elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy

néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni

felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos,

véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja.

Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek,

és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal

számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag

a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek

a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban,

vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat,

vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a

weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a

munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét,

a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató.

Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát.

Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt

termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.

Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek

tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.

Élettartama 90 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével

a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa

részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a

weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek

az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Megosztás

Belépés

Kosár

Az Ön kosara jelenleg üres!

Partner oldalaink

 

 

 

A szexi női ruhák webáruháza